Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

wycenakuchni.pl

 

Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym wycenakuchni.pl prowadzony jest przez Wycena Kuchni sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, przy ul. Reymonta 48/22, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS:0001060311 , kapitał zakładowy: 15 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 772-243-35-97 , REGON 526472996, adres poczty elektronicznej: info@wycenakuchni.pl zwanej dalej Usługodawcą.

Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym wycenakuchni.pl określa warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną i zawierania za pośrednictwem Serwisu internetowego umów o świadczenie Usług, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Usługodawcy, Wykonawcy i Klienta.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

 

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 4 Umowa o świadczenie Usług

§ 5 Płatność

§ 6 Rękojmia i reklamacje

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

§ 8 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

§ 9 Przedsiębiorcy

§ 10 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Definicje

 1. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt z Usługodawcą.
 2. Formularz projektowy – interaktywny formularz dostępny dla Klienta umożliwiający zamówienie wykonania przez Usługodawcę graficznego projektu mebli na wymiar.
 3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta lub Konta Wykonawcy.
 4. Klient:
 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej.

 

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Klienta– Usługa elektroniczna, zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje adresowe, a także informację niezbędne do stworzenia projektu mebli na wymiar. Założenie Konta jest niezbędne w celu korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
 4. Konto Wykonawcy - Usługa elektroniczna, zbiór danych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Wykonawcę, w tym informacje adresowe. Założenie Konta jest niezbędne w celu korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
 5. Oferta – skonstruowana przez Wykonawcę na podstawie przedstawionego Projektu i kosztorysu propozycja wykonania mebli na wymiar wraz z podaną ostateczną ceną ich wykonania oraz montażu. Nie stanowi ona oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a na podstawie art. 71 Kodeksu Cywilnego zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Projekt – projekt graficzny mebli na wymiar wykonany na zlecenie Klienta przez Usługodawcę.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy czym umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, a do której stosuje się przepisy dotyczące Konsumentów w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej/usługi oraz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego.
 10. Serwis internetowy – Serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem strony internetowej wycenakuchni.pl.
 11. Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usług/i zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oraz Wykonawcą a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego lub innych środków porozumiewania się na odległość.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 14. Usługodawca –Wycena Kuchni sp.z o.o. ul. Reymonta 48/22 97-500 Radomsko, adres poczty elektronicznej: biuro@wycenakuchni.pl, numer telefonu 886945021.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
 16. Użytkownik – Wykonawca, Klient, a także potencjalny Klient.
 17. Wykonawca:
 1. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą, która zawarła Umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą oraz korzysta z Usługi elektronicznej, a która jest producentem mebli lub blatów.

 

 1. Zlecenie – zaproszenie Wykonawcy do zawarcia umowy przez Klienta, w skład którego to zlecenia wchodzi Projekt i Kosztorys.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców indywidualnych, korzystających z Serwisu internetowego (chyba że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Użytkowników będących Konsumentami). Przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z Konsumentami, podlegają określonym przepisom prawa.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu internetowego. Rejestrując się w Serwisie Klient/Wykonawca podaje imię i nazwisko lub nazwę, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), nazwę firmy (w przypadku Wykonawców oraz Klientów niebędących konsumentami), NIP (w przypadku Wykonawców oraz Klientów niebędących konsumentami), adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (ulica i numer, kod pocztowy, miasto) oraz inne udostępnione przez Wykonawcę/Klienta dane, a także hasło, w celu umożliwienia identyfikacji Użytkownika za każdym razem, gdy korzysta z Serwisu. Dla celów bezpieczeństwa, Usługodawca może zażądać udzielenia pewnych potwierdzeń w odniesieniu do Konta.
 4. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów oraz Wykonawców przewidzianych przepisami prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz usług oferowanych przez Usługodawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o bezprawnym charakterze.
 6. Usługodawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkowników przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 7. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Użytkownika z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Serwisu internetowego.

 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu internetowego następujące nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Formularz rejestracji, Konto Wykonawcy, Konto Klienta, Formularz Projektowy.
 2. Usługi nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich. W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny musi zarejestrować się w celu korzystania z Usług i nadzorować korzystanie z Usług przez osoby niepełnoletnie.
 3. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Serwisie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies w najnowszej wersji,
 4. dowolna rozdzielczość ekranu,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest zezwolenie na wyskakujące okienka w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące wyskakujących okienek. Informacje dotyczące zmiany ustawień wyskakujących okienek znajdują się na ich stronach, np. w przypadku Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop, Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/Kontrola%20wyskakuj%C4%85cych%20okien.

 

 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług zostanie udostępniona w witrynie Serwisu internetowego.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu internetowego.
 4. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługa „Formularz kontaktowy”:
 6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Użytkownikom kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
 7. Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po uzupełnieniu pola „Formularz kontaktowy” poprzez wskazanie imienia i nazwiska oraz podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu oraz wypełnieniu treści wiadomości i przepisaniu kodu z obrazka, który zastosowano celem ochrony przed robotami. Podanie imienia oraz nazwiska, adresu e-mail, treści wiadomości oraz wpisanie kodu z obrazka jest niezbędne do skorzystania z Formularzu kontaktowego. Następnie należy kliknąć przycisk „wyślij wiadomość”.
 1. Usługa „Konto Klienta” dostępna dla Klientów (dostępna w zakładce „Zarejestruj się/Zaloguj się”):
 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: kliknięciu „Zaloguj się” lub „Zarejestruj się” wskazaniu adresu poczty elektronicznej oraz podaniu hasła. Ponadto, celem rejestracji należy przepisać kod z obrazka, który stanowi zabezpieczenie strony przed robotami.
 2. Dane wymagane do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta Klienta posłużą do zlecenia wykonania Projektu mebli za pośrednictwem Formularzu projektowego, a po jego akceptacji – do złożenia Ofert jego wykonania od Wykonawców zarejestrowanych w Serwisie wycenakuchni.pl.
 3. Założenie Konta jest konieczne w celu zamówienia wykonania projektu mebli na wymiar, jak również w przypadku, jeżeli Klient taki projekt posiada a chce uzyskać jedynie Oferty jego wykonania od Wykonawców zarejestrowanych w Serwisie.
 4. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta jest wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji, a także danych wymaganych po poprawnym zalogowaniu się.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Serwisu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.
 6. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
 7. Hasło powinno składać się z liczby od 8 do 20 znaków, przy czym z przynajmniej 1 małej litery i 1 wielkiej litery oraz z co najmniej 1 cyfry lub znaku specjalnego.
 8. W przypadku chęci zmiany hasła należy dokonać zmian poprzez przejście do zakładki „Twoje Konto” -> „Dane użytkownika” -> „Zmiana hasła”.
 9. W przypadku zapomnienia hasła przez Klienta po przejściu do zakładki „Zaloguj się” możliwe jest odzyskanie dostępu do Konta poprzez kliknięcie „Zmień hasło”.
 10. Po uzupełnieniu wszystkich danych i założeniu konta Klient otrzyma maila na podany w trakcie rejestracji adres mailowy zawierający link aktywacyjny, po kliknięciu którego nastąpi aktywacja konta.
 11. Konto jest niezbywalne.
 1. Usługa „Konto Wykonawcy” (dostępna w zakładce „Zarejestruj się/Zaloguj się”):
 1. Korzystanie z Konta Wykonawcy możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: kliknięciu „Zaloguj się” lub „Zarejestruj się” wskazaniu adresu poczty elektronicznej oraz podaniu hasła, a także danych firmy (nazwy, NIP oraz siedziby – ulicy, kodu pocztowego i miejscowości). Ponadto, celem rejestracji należy przepisać kod z obrazka, który stanowi zabezpieczenie strony przed robotami.
 2. Dane wymagane do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta Wykonawcy posłużą do możliwości skonstruowania Oferty na podstawie Projektu i kosztorysu , która zostanie następnie przedstawiona Klientowi oraz do kontaktu z Klientem.
 3. Założenie Konta jest konieczne w celu możliwości skonstruowania Oferty na podstawie Projektu.
 4. Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta Wykonawcy jest wyrażenie przez Wykonawcę zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji, a także zawarcie umowy o pośrednictwo.
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Serwisu internetowego Konta Wykonawcy zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Wykonawcę żądania usunięcia Konta na adres poczty elektronicznej Serwisu.
 6. Usługodawca w przypadku podejrzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy o pośrednictwo, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z Klientem może niezwłocznie zawiesić Konto Wykonawcy po poinformowaniu go o powodzie niniejszego działania. Wykonawca ma 7 dni na ustosunkowanie się do powodów zawieszenia. Po tym czasie, jeśli Usługodawca uzna naruszenie postanowień umowy o pośrednictwo, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z Klientem ma prawo niezwłocznie usunąć lub zawiesić na wskazany przez Usługodawcę czas Konto Wykonawcy, o czym informuje go mailowo.
 7. Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Wykonawca podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Wykonawca ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
 8. Hasło powinno składać się z liczby od 8 do 20 znaków, przy czym z przynajmniej 1 małej litery i 1 wielkiej litery oraz z co najmniej 1 cyfry lub znaku specjalnego.
 9. W przypadku chęci zmiany hasła należy dokonać zmian poprzez przejście do zakładki „Twoje Konto” -> „Dane użytkownika” -> „Zmiana hasła”.
 10. W przypadku zapomnienia hasła przez Wykonawcę po przejściu do zakładki „Zaloguj się” możliwe jest odzyskanie dostępu do Konta poprzez kliknięcie „Zmień hasło”.
 11. Po uzupełnieniu wszystkich danych i założeniu konta Wykonawca otrzyma maila na podany w trakcie rejestracji adres mailowy zawierający link aktywacyjny, po kliknięciu którego nastąpi aktywacja konta.
 12. Konto jest niezbywalne.
 1. Usługa „Formularz projektowy”):
 1. Korzystanie z Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom zlecenie wykonania Projektu przez Usługodawcę za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie rozpoczęcia wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza projektowego lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza projektowego Usługodawcy i złożenia przez Klienta zlecenia wykonania Projektu (poprzez kliknięcie przycisku „utwórz zlecenie”).
 2. Proces wypełniania Formularza projektowego jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o złożeniu zlecenia wykonania Projektu.
 3. Złożenie zlecenia wykonania Projektu następuje po wypełnieniu przez Klienta następujących formularzy: opisu budynku, w którym chce wykonać meble, wyboru odpowiedniej opcji współpracy oraz określenia pomieszczeń, w których Klient chce wykonać meble, wypełnienie ankiety w przypadku projektu mebli kuchennych oraz podanie informacji dodatkowych, a następnie po kliknięciu na stronie Serwisu internetowego przycisku zatwierdzającego Utworzenie zlecenia wykonania.
 4. Na Koncie Klienta zostanie umieszczony Projekt. Po jego otrzymaniu Klient może wprowadzić maksymalnie 3 zmiany. Po wyczerpaniu ilości zmian Usługodawca może wykonać dodatkowe lub może odmówić wykonania kolejnych zmian w Projekcie oraz zaprzestać współpracy z Klientem.
 5. W Formularzu projektowym niezbędne jest podanie przez Klienta danych umożliwiających wykonanie Projektu.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 1. Użytkownik, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Produktu, który został opisany w § 6 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:
 • pisemnie na adres podany w Regulaminie,
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@wycenakuchni.pl,
 2. zalecane jest podanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
 • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
 • określenie żądania Użytkownika,
 • danych do kontaktu Usługodawcy z osobą składającą reklamację/Użytkownikiem.Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
 1. zajęcie stanowiska przez Usługodawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Użytkownikowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym na zasadach przewidzianych Regulaminem.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Wyjątek stanowi § 3 ust. 12 pkt f, z którym to usunięcie lub zawieszenia Konta następuje niezwłocznie.

 

§ 4 Umowa o świadczenie Usług

 1. W celu zawarciu umowy o świadczenie Usług Użytkownik dokonuje rejestracji na stronie Serwisu.
 2. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Klientem a Usługodawcą następuje w momencie założenia Konta Klienta w Serwisie przez Klienta.
 3. Zawarcie Umowy o świadczenie usług między Wykonawcą a Usługodawcą następuje w momencie założenia Konta Wykonawcy w Serwisie przez Wykonawcę.
 4. Dokonanie rejestracji Konta przez Klienta i Wykonawcę jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi oraz Wykonawcy treści zawieranej Umowy (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu internetowego. Treść zawartej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu internetowego Usługodawcy.
 6. W celu zlecenia wykonania Projektu Klient musi wypełnić dostępny na Koncie Klienta Formularz projektowy, w którym podaje wszelkie niezbędne informacje do stworzenia Projektu poprzez wypełnienie formularzy zawierających opis budynku, w którym chce wykonać meble, wybór odpowiedniej opcji współpracy oraz określenie pomieszczeń, w których Klient chce wykonać meble, wypełnienie ankiety w przypadku mebli kuchennych oraz podanie informacji dodatkowych.
 7. Po kliknięciu na stronie Serwisu internetowego przycisku zatwierdzającego Utworzenie zlecenia zostaną wyświetlone na Koncie Klienta dalsze instrukcje.
 8. Po wyczerpaniu ilości zmian w Projekcie Usługodawca może odmówić wykonania kolejnych zmian oraz zaprzestać współpracy z Klientem. Po zaakceptowaniu Projektu przez Klienta Usługodawca udostępnia na Koncie Wykonawcy zaakceptowany Projekt wraz z kosztorysem.
 9. Wykonawca w przypadku zainteresowania wykonaniem mebli na podstawie przedstawionego Projektu i kosztorysu przygotowuje Ofertę stanowiącą propozycje wykonania mebli kuchennych wraz z podaną kosztorysową ceną ich wykonania oraz montażu w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia Zlecenia na Koncie Wykonawcy. Na kosztorysową cenę składa się kosztorys materiałowy, marża wykonawcy oraz prowizja Usługodawcy, obliczona na podstawie zawartej umowy o pośrednictwo.
 10. Skonstruowana przez Wykonawcę Oferta nie stanowi ona oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stanowi ona zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego zaproszenie do zawarcia umowy.
 11. Wykonawca przesyła przygotowaną Ofertę poprzez Konto Wykonawcy, którą to Ofertę Usługodawca udostępnia automatycznie Klientowi.
 12. Podana przez Wykonawcę kosztorysowa cena wykonania Zlecenia może ulec zmianie po jej udostępnieniu na Koncie Klienta – ewentualnych zmian dokonuje Wykonawca, a cena ostateczna ustalana jest pomiędzy stronami bez udziału i wpływu Usługodawcy.
 13. Klient po udostępnieniu przygotowanych przez zainteresowanych wykonaniem Zlecenia Wykonawców wybiera odpowiadającą mu Ofertę w Koncie Klienta w zakładce „Moje meble w realizacji/Wybór wykonawców”. Klient ma prawo niewybrania żadnej z przedstawionych mu Ofert.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta Oferty Usługodawca podaje Klientowi dane Wykonawcy, którego Oferta została przez niego wybrana a także dane Klienta Wykononawcy. Następnie Klient we własnym zakresie kontaktuje się z Wykonawcą w celu zawarcia z nim umowy o wykonanie i montaż mebli lub Wykonawca we własnym zakresie kontaktuje się z Klientem w celu zawarcia z nim umowy o wykonanie mebli. Strony zawierają umowę, której stroną nie jest Usługodawca, ale z zawarcia której Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na jego rzecz prowizji wynikającej z umowy pośrednictwa.
 15. W Ofercie Wykonawca ma wskazane terminy realizacji Zlecenia:
 1. termin podpisania umowy i dokonania pomiarów, oraz
 2. montażu mebli.
 1. W sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać któregoś ze wskazanych w Zleceniu terminów powinien on poprzez Konto Wykonawcy złożyć wniosek odpowiednio o:
 1. przedłużenie terminu podpisania umowy i dokonania pomiarów,
 2. lub przedłużenie terminu montażu mebli.
 1. Wniosek złożony przez Wykonawcę pojawi się na Koncie Klienta. Klient będzie miał możliwość zaakceptowania albo odrzucenia wniosku na Koncie Klienta.
 2. W przypadku odrzucenia przez Klienta wniosku o przedłużenie terminu podpisania umowy i dokonania pomiarów jego Zlecenie ponownie zostanie przedstawiony pozostałym Wykonawcom w celu wszczęcia procedury z ust. 11 i nast. W przypadku odrzucenia przez Klienta wniosku o przedłużenie terminu montażu mebli Usługodawca skontaktuje się z Wykonawcą i ewentualnie z Klientem w celu polubownego rozwiązania sporu.
 3. Zamawiać usługę wykonania Projektu można 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian warunków świadczonej Usługi lub braku możliwości świadczenia Usługi we wskazanym terminie, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innych warunków realizacji zamówienia.

 

§ 5 Płatność

 1. Usługa zlecenia wykonania Projektu jest dla Klienta bezpłatna.
 2. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Wykonawcą, którzy zostali ze sobą skontaktowani przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Usługodawcy prowizji wynikającej z umowy pośrednictwa. Umowa pośrednictwa określa wysokość, sposób oraz termin należnej Usługodawcy zapłaty.
 3. Gdy umowa pomiędzy Klientem a Wykonawcą nie dojdzie do skutku z winy Klienta, Wykonawca jest zwolniony od zapłaty na rzecz Usługodawcy prowizji wynikającej z umowy pośrednictwa.

 

§ 6 Rękojmia i reklamacje

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem usługobiorcy, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, jeżeli usługa została wykonana wadliwie. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkowników zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 2. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Zalecane jest podanie przez Użytkownika w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
 • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - usługi i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, w tym podania numer zamówienia ,
 • zlecenia określenie żądania Użytkownika (żądania sposobu doprowadzenia usługi do zgodności z Umową lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy),
 • danych do kontaktu Usługodawcy z osobą składającą reklamację/ Użytkownikiem. Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (np. po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
 2. W przypadku złożenia reklamacji przez osobę fizyczną, Usługodawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy indywidualnego poprzez weryfikację zakresu Usługi (w szczególności, czy w trakcie zawierania Umowy Użytkownik ujawnił swoją firmę i numer NIP):
 1. jeśli weryfikacja wykaże, że Użytkownik posiada status Konsumenta, Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia zasadności zgłoszonej reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej,
 2. jeśli Umowę zawarto z osobą fizyczną - Przedsiębiorcą, Usługodawca dokonuje weryfikacji np. poprzez ustalenie czy przedmiot Umowy objęty zgłoszeniem reklamacyjnym mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Użytkownika (czy transakcja miała dla Użytkownika charakter zawodowy).
 1. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIDG, po sprawdzeniu przez Usługodawcę zgodności zakres Umowy z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
 1. jeśli przedmiot Umowy będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Użytkownika, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy Użytkownikowi nie przysługują, a Usługodawca odrzuca zgłoszenie (chyba że postanowienia § 9 Regulaminu stanowią inaczej),
 2. jeśli przedmiot Umowy nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z ust. 3 powyżej.
 1. Usługodawca nie jest stroną ewentualnej umowy zawartej pomiędzy Klientem a Wykonawcą, w związku z czym nie jest właściwy do udzielenia gwarancji lub rękojmi na wykonane meble. Usługodawca jednak może zostać poinformowany przez Klienta lub Wykonawcę o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zawartej pomiędzy nimi umowy w celu ewentualnego zawieszenia lub usunięcia Konta takiego Użytkownika.

 

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Użytkownik składa Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres Usługodawcy, lub na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: klient@wycenakuchni.pl.
 4. Klient może skorzystać z formularza - Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Usługodawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Użytkownika.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Usługodawcy przed jego upływem.
 6. Użytkownik, który skorzystał z dostarczenia Usługodawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany na Koncie Klienta/ Wykonawcy.
 7. Usługodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
 1. O świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4.  w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5.  w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6.  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13.  o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
 14. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się także (np. po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy to zawierają z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez osobę fizyczną, Usługodawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie zawierania Umowy Użytkownik ujawnił swoją firmę i numer NIP):
 1. jeśli weryfikacja wykaże, że Użytkownik posiada status Konsumenta, Usługodawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem,
 2. jeśli Umowę zawarto z osobą fizyczną - Przedsiębiorcą, Usługodawca dokonuje weryfikacji np. poprzez ustalenie czy zakres Usługi objęty oświadczeniem mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Użytkownika (czy transakcja miała dla Użytkownika charakter zawodowy).
 1. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIDG, po sprawdzeniu przez Usługodawcę zgodności zakresu Usługi z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:
 1. jeśli przedmiot Umowy będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Użytkownika, uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownikowi nie przysługuje, a Usługodawca nie uwzględnia oświadczenia (chyba że postanowienia § 9 Regulaminu stanowią inaczej),
 2. jeśli przedmiot Umowy nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Użytkownika, Usługodawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem.

 

§ 8 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Dla Użytkowników będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
 1. zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
 3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
 4. skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Usługodawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§ 9 Przedsiębiorcy

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Użytkowników nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi zawierającymi z Usługodawcą Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada charakteru zawodowego.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 9 (dotyczących tylko przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 9.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 4. W wypadku Użytkowników nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 2. Usługodawca respektuje wszelkie prawa Użytkownika obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 3. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Usługodawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy o świadczenie usług) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone zamówienia Projektu oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy o świadczenie usług).
 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.
 7. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany powiadomić Użytkowników na stronie internetowej Serwisu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 8. Użytkownik ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
 10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r.

 

Pliki do pobrania: