Polityka prywatności Polityka prywatności Polityka prywatności Polityka prywatności Polityka prywatności Polityka prywatności Polityka prywatności Polityka prywatności Polityka prywatności Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) korzystających z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: wycenakuchni.pl, zwanego dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Wycena Kuchni sp. z o.o. ul. Reymonta 48/22 97-500 Radomsko, adres poczty elektronicznej: biuro@wycenakuchni.pl, numer telefonu: 886945021 zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z Serwisem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, złożenie Zamówienia na stworzenie dla Klienta Projektu, przedstawienie Klientowi ofert Wykonawców, kontakt z Usługodawcą, ocena Wykonawcy i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu.
 7. Użytkownik, Wykonawca, Klient, w tym potencjalny Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Serwisu).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia. Administrator Serwisu przekazuje dane kontaktowe Klienta wybranemu przez niego Wykonawcy, czyli temu, którego oferta została przez Klienta wybrana.
 10. Serwis umożliwia także przekierowania do innego serwisu internetowego – Facebook oraz YouTube. Wszelkie zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej serwisu.
 11. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się wielką literą (np. Usługodawca, Serwis internetowy, Klient, Wykonawca, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu internetowego dostępnym na stronie internetowej Serwisu.

 

 

§ 2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach, Wykonawcach, Klientach, w tym potencjalnych Klientach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników, Wykonawców i Klientów, w tym potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Użytkownika, Wykonawcy i Klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika/Wykonawcy/Klienta w tym potencjalnego Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, Wykonawców i Klientów, w tym potencjalnych Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu danych w następujących celach:
  1. złożenia zamówienia na stworzenie dla Klienta Projektu oraz przedstawienia Klientowi Ofert Wykonawców wraz z ich danymi kontaktowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. marketingu bezpośredniego własnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, Wykonawcy, Klienta (w tym potencjalnego Klienta) w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  5. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, Wykonawcy, Klienta (w tym potencjalnego Klienta) we właściwościach Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  6. kontaktowania się z Użytkownikami, Wykonawcami, Klientami (w tym potencjalnymi Klientami) w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
  7. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  8. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  9. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu.
 8. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, Wykonawców, Klientów, w tym potencjalnych Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Serwisu.
 9. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów):
 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 3. nazwa firmy (w przypadku Wykonawców oraz Klientów niebędących konsumentami),
 4. NIP (w przypadku Wykonawców oraz Klientów niebędących konsumentami),
 5. adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (ulica i numer, kod pocztowy, miasto),
 6. numer telefonu,
 7. udostępnione przez Użytkownika, Wykonawcę, Klienta, w tym potencjalnego Klienta dane w ramach kontaktu z Usługodawcą, w tym dane do wykonania Projektu.
 1. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów), w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usług lub Usługi elektronicznej w Serwisie, a także korzystania z funkcji Serwisu, np. do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego oraz w Regulaminie Serwisu internetowego
 2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów), poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 3. Administrator informuje Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów), że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Undicom.pl  Michał Unold 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1C NIP: 631-24-14-097 REGON: 241265708 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis,
 1. Administrator informuje, że nie stosuje technologii śledzących działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Serwisu.

 

§ 3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów). Pliki cookies to mały fragment tekstu, który Serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) do czasu wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów).
 3. Administrator w ramach Serwisu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, umożliwiają korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 3. „wydajnościowe”/„analityczne” pliki cookies - wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów),
 4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom, Klientom (w tym potencjalnym Klientom) treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 5. „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów).
 1. Administrator oświadcza, iż wykorzystuje zewnętrzne cookies w następujących celach:
 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Piksel Facebooka (administratorem cookies jest Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii), który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) w witrynie,
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 3. aktualizowania kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodów, czyli tagów na stronie internetowej Serwisu Google Tag Manager (administratorem cookies jest Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).
 1. Meta Platforms Ireland Limited oraz Google Ireland Limited przekazują lub przesyłają dane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) bądź też dane te mogą być w tych krajach przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach zawartych w Polityce Prywatności oraz Regulaminie odpowiednio Facebooka i Google. Korzystają one z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.
 2. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, tj. subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów internetowych takich jak Facebook czy YouTube. 
 3. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego Użytkownikom.
 4. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkowników, Wykonawców, Klientów (w tym potencjalnych Klientów) po opuszczeniu przez nich Serwisu internetowego.
 5. Użytkownik, Wykonawca, Klient (w tym potencjalny Klient) w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 6. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika, Wykonawcy, Klienta (w tym potencjalnego Klienta) może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu, w tym możliwości złożenia Zamówienia.
 7. Użytkownik, Wykonawca, Klient (w tym potencjalny Klient), który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik, Wykonawca, Klient (w tym potencjalny Klient). Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. 
 8. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 9. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu umożliwiają Użytkownikom, Klientom (w tym potencjalnym Klientom) wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na ich aktywności. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

 

§ 4

Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników, Wykonawców, Klientów, w tym potencjalnych Klientów

 

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników, Wykonawców i Klientów, w tym potencjalnych Klientów Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
 1. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony,
 2. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 1. Klient/Wykonawca/Użytkownik, w tym potencjalny Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta/Wykonawcy/Użytkownika, w tym potencjalnego Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient/Wykonawca/Użytkownik, w tym potencjalny Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 2. Klient/Wykonawca/Użytkownik, w tym potencjalny Klient poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
 3. Klient/Wykonawca/Użytkownik, w tym potencjalny Klient, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 4. W celu realizacji swoich praw Klient/Wykonawca/Użytkownik, w tym potencjalny Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwis.
 6. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

 

§ 5

Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Oferta Serwisu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Serwisu wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Serwisu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 roku.